Oferta

Duża konkurencyjność, zatory płatnicze, prowadzone spory i konflikty niejednokrotnie powodują, iż przedsiębiorcy zmuszeni są zetknąć się z trudną i skomplikowaną problematyką prawa upadłościowego. W takiej sytuacji niezwykle istotne jest podejmowanie szybkich i trafnych decyzji. Lata doświadczeń nabytych w toku prowadzonych postępowań upadłościowych pozwoliły nam wypracować procedury wykorzystywane w naszej ofercie obejmującej szereg usług kierowanych do podmiotów gospodarczych oraz konsumentów występujących zarówno w charakterze dłużnika jak i wierzyciela.

Do katalogu świadczonych usług w szczególności zalicza się:

 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości – (zarówno dla dłużnika i wierzyciela)
 • profesjonalne i kompleksowe reprezentowanie dłużnika i wierzyciela w trakcie trwającego już postępowania upadłościowego lub naprawczego tj. :
 • składanie zażaleń, zarzutów i sprzeciwów w toku postępowań upadłościowych i naprawczych
 • zgłaszanie oraz dochodzenie wierzytelności
 • składanie wniosków o wyłączenie z masy upadłości
 • obieg korespondencji z sądem upadłościowym

Dla podmiotów zagrożonych niewypłacalnością oferujemy w szczególności:

 • opracowanie audytu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa pod kątem obligatoryjności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • prezentację kierunków działania oraz sposobów ich realizacji w toku postępowań upadłościowych, naprawczych, likwidacyjnych i egzekucyjnych,
 • opracowywanie planów naprawczych
 • zaznajamianie stron z prawami i obowiązkami wynikającymi z ustawy prawo upadłościowe i naprawcze
 • doradztwo w zakresie procedur upadłościowych, naprawczych, likwidacyjnych i egzekucyjnych